Przejdź do treści
Ferie 2023 - oferta
Muzeum
Akcja Żonkile 2023
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Muzeum Ziemi Bieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://muzeumbiecz.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Możliwość:

  • zmiany rozmiaru tekstu, odstępu między wierszami, paragrafami, literami i słowami;
  • zmiany fontu na czytelny i dysleksyjny;
  • wyrównania tekstu;
  • zastosowania fitrów: silny kontrast, inwersja, monochromia, wysoki kontrast, wysoka saturacja, niska saturacja;
  • skorzystania z linii pomocniczej i maski pomocniczej,
  • uruchomienia wirtualnej klawiatury,
  • ukrycia obrazów,
  • wyłączenia animacji,
  • wyłączenia dźwięku,
  • uruchomienia dużego czarnego lub białego kursora.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA W OBIEKTACH: Teksty ETR

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-19

Data aktualizacji deklaracji: 2022-12-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Aleksandra Wańczyk

E-mail osoby kontaktowej: a.wanczyk@muzeum.biecz.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: (13) 447 13 28

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Sąd Rejonowy w Gorlicach

Adres organu odwoławczego: ul. Biecka 5 38-300 Gorlice

Adres e-mail organu odwoławczego: boi@gorlice.sr.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (18) 355 11 06

Dostępność architektoniczna

Dom z Basztą - obiekt niedostosowany do potrzeb Osób z ograniczoną sprawnością ruchową, brak toalety.

Kromerówka - mobilna rampa podjazdowa dla Osób poruszających się na wózku, toaleta ogólna w budynku sąsiadującym (niedostosowana do potrzeb OzN).

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

3494