Przejdź do treści
Franciszkanie400
FOLK
SPACERY
archiwum
Przejdź do stopki

REGULAMIN ZWIEDZANIA (TEKST)

Treść

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2023 Dyrektora Muzeum Ziemi Bieckiej z dnia 6 czerwca 2023 roku

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZIEMI BIECKIEJ

Rozdział 1 INFORMACJE OGÓLNE, WSTĘP, BILETY

1. Przez zwiedzanie Muzeum Ziemi Bieckiej należy rozumieć wejście na teren oddziałów, tj.:

- obiektów własnych: Dom z Basztą, Kromerówka, Baszta kowalska,

- obiektów, w których muzeum pełni usługę przewodnicką: Turma, wieża ratuszowa, kolegiata pw. Bożego Ciała, kościół św. Anny.

2. Podstawą zwiedzania jest okazanie ważnego biletu wstępu. Bilety można nabyć na stronie internetowej Muzeum Ziemi Bieckiej oraz w kasach oddziałów.

3. Cennik biletów, informacje o zniżkach i możliwościach bezpłatnego zwiedzania znajdują się przy kasach, a dodatkowo można je znaleźć na Dostępnej Stronie Internetowej Muzeum www.muzeumbiecz.pl w zakładce „Zaplanuj wizytę”.

4. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycje 30 minut przed zamknięciem każdego z oddziałów muzeum.

Rozdział 2 ZASADY ZWIEDZANIA

1. Zwiedzanie i przebywanie w Muzeum jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wyłączania dostępności dla zwiedzających wystaw stałych i czasowych ze względu na prace konserwatorskie oraz inne czynniki utrudniające bezpieczne zwiedzanie, np. niekorzystne warunki pogodowe.

3. Dodatkowo, we wszystkich obiektach muzeum obowiązuje zakaz:
- wnoszenia broni palnej,  
- wnoszenia rzeczy zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub zbiorów (m.in.: przedmiotów ostrych, wielkogabarytowych),      
- dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,          
- wnoszenia oraz spożywania artykułów spożywczych i napojów,   
- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,       
- prowadzenia rozmów telefonicznych podczas oprowadzania,    
- palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,    
- śmiecenia, 
- pozostawiania dzieci do 10. roku życia bez nadzoru,
- prowadzenia na terenie obiektów działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
- organizowania imprez, zbiórek pieniędzy, zgromadzeń publicznych oraz akcji protestacyjnych i agitacji,        
- prezentowania transparentów, symboli i emblematów na terenie Muzeum,

- umieszczania reklam i ogłoszeń,
- fotografowania lub filmowania w celach komercyjnych, a także fotografowania lub filmowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów
i innych akcesoriów. W przypadku podjęcia inicjatyw własnych związanych
z rejestrowaniem przestrzeni muzealnych, należy przedłożyć Dyrektorowi w formie pisemnej wniosek o umożliwienie wykorzystania przestrzeni muzealnych
do określonych celów.

9. Podczas zwiedzania należy stosować się do wskazań pracowników jednostki.

10. Pracownik muzeum może odmówić wpuszczenia do obiektów Zwiedzających, którzy posiadają przy sobie rzeczy, które w ocenie pracownika muzeum mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zbiorów lub istnieje podejrzenie, że dana osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

11. Wprowadzanie zwierząt w uzasadnionych przypadkach jest możliwe, wyłącznie pod warunkiem okazania ważnej karty szczepień i zastosowania środków bezpieczeństwa, tj.: wyposażenia psa w kaganiec, a pozostałych zwierząt umieszczenia w transporterze. Obowiązek zakładania kagańca nie obowiązuje psów-przewodników oraz psów-asystentów.

12. Osoby wprowadzające zwierzęta zobowiązane są do sprzątania po nich.

Rozdział 3 ODDZIAŁY MUZEUM ZIEMI BIECKIEJ I ZARZĄDZANE OBIEKTY

1. Muzeum Ziemi Bieckiej umożliwia zwiedzanie obiektów własnych: Dom
z Basztą, Kromerówka, Baszta kowalska oraz obiektów, w których muzeum pełni usługę przewodnicką: Turma, wieża ratuszowa, kolegiata pw. Bożego Ciała, kościół św. Anny.

2. W czasie zwiedzania, na terenie każdego z obiektów można uzyskać informacje
i pomoc od wykwalifikowanego pracownika jednostki lub wolontariuszy, wyposażonych w imienne identyfikatory.

Rozdział 4 INFORMACJE KOŃCOWE

1. Obiekty Muzeum Ziemi Bieckiej są monitorowane.

2. Wejście na teren MZB jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

33480